Skip to content
Hjem » Nyheter » Høring – forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Høring – forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut ei høyring med forslag til endringar i opptaksforskrifta og PPU-forskrifta.
Høyringa følger opp forslag i Meld. St. 20 (2023–2024) Opptak til høgare utdanning om endringar i nivåkrav ved opptak til lærar- og sjukepleiarutdanningane og forslag i Meld. St. 19 (2023–2024) Profesjonsnære utdanningar over heile landet, om endringar i studiemodell og opptakskrav til PPU.
Departementet tek atterhald om at Stortinget sluttar seg til forslaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *